Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Teme - attila f

Stranice: [1]
1
Religija / Smrt
« poslato: Septembar 01, 2009, 06:06:14 pre podne »
1Mojsijeva 2:16-17
\\\"I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu;
 Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.\\\"

Da li se plašiš smrti?

2
Religija / Da li teorija evolucije još uvek važi?
« poslato: Avgust 07, 2009, 06:03:51 posle podne »
U svetlu savremenih naučnih dostignuća na polju istraživanja DNK , teorija evolucije sve manje \\\"drži vodu\\\", jer u vreme Darvina naučne discipline kao genetika, mikrobiologija, i biohemija nisu postojali.
Š ampion ateizma naučnik Entoni Flu, koji je bio čelnik i vatreni pobornik teorije evolucije i držao je seminare u svim značajnim naučnim ustanovama i prilikom takvog seminara jedan student mu je postavio pitanje:Kako je nastala informacija u genima živih organizama?  Naravno nije znao da adekvatno odgovori.Posle 6 meseci aktvinog istraživanja došao je do zaključka da je neko morao tu informaciju utisnuti u gene, jer ne postoji materijalističko objašnjenje za to( bilo bi mu lakše da je samo otvorio Bibliju).Kad je to objavio odmah je skinut sa svih funkcija i bačen u zapećak( to samo pokazuje ko trenutno vlada svetom).
Materijalizma zagovara da ne postoji ništa  osim materije i da je materija suština svega, i naravno odbacuje postojanje Boga.Spuštajući se na nivo materije, ta filozofija  transformiše čoveka u jedno biće  koje obraća pažnju samo na materiju, i moralne vrednosti bilo koje vrste gube značaj.
U školama decu uče da čovek i majmun imaju iste predke,i paralelno sa tim na veronauci da je Bog stvoritelj čoveka,decu samo zbunjuju, neko laže....
U Srbiji je dominantna veroispovest Pravoslavlje, da ima više pravih Pravoslavaca ne bi mogli u školama da naučavaju tu demonsku teoriju evolucije, već bi se cenio moralna život a ne perverzije svih vrsta...

3
Religija / Manipulacija
« poslato: Mart 22, 2009, 10:15:20 posle podne »
Ljudski život je jednom rečju – prilika. Prilika za čoveka da se vratiu stanje u kojem je ljudski rod nekada davno bio kada je izašao izStvoriteljevih ruku. Prilika za Stvoritelja da čoveku otkrije svoj plan začovekovo spasenje i da ga svojim uticajem dovede natrag k sebi. I dvostruka prilika za sotonu. Prva, da čoveku za vreme njegovog života nanese patnju, bol, nepravdu i nesreću svake vrste, i druga, da gaodvojivši od Stvoritelja upropasti za večnost.
Stvoritelj se zbog svoje pravednosti ne sme mešati kako bi sotonu sprečio u tome, jer mora zbog stanovnika celog svemira dozvoliti da se u potpunosti pokaže kuda vodi neposlušnost i koje su posledice neposlušnostiNjemu. On stoga može samo dati život, pružiti svedočanstvo o sebi i onome što je za čoveka ispravno i čekati da čovek sam odluči šta će izabrati. Ograničen je nečim tako dosadnim poput pravednosti.
Jedino ako se čovek svojevoljno odluči stati na Njegovu stranu,On ima ovlašćenje da ga osposobi da živi po Njegovim načelima,dati mu svoju silu da se odupre sotoni, učiti ga otkrivajući mu se preko prirode i Njegove Reči.
Dok su Stvoriteljeva načela osmišljena kako da čoveka palog u greh i osuđenog na život na ovoj Zemlji, učine ipak srećnim i zadovoljnim, đavoljeva načela su osmišljena kako bi njemu priuštila najveće moguće zadovoljstvo. Ljudsku patnju. Hrani se ljudskom patnjom. Ona je za sotonu jedini izvor radosti. Tvoj gnev njemu pričinjava zadovoljstvo, tvoja nesreća je izvor njegove sreće, tvoj bol-izvor njegovog užitka. Tvoj strah i užas njegova su hrana. A sve je to udvostručeno time što istovremeno dok ti patiš, pati i sam Stvoritelj.Tokom hiljada godina razvio je najrazličitije navike i načela kako bi ljudski rod patio na svim područjima života.I ti patiš. Misliš da je to jedan normalan način života. Da tako mora biti. Da ne postoji drugi izlaz.
Misliš da je normalno to što se razboljevaš, da je normalno što imaš grozan brak, da je normalno što si postao sebičan i nedruštven,da je normalno što postoji tolika nepravda, što postoji toliko gladnih,što postoje ozonske rupe, što se venčavaju pripadnici istog pola...?
Nije normalno; ako ćemo to meriti Stvoritevljevim merilima.
Činjenica što je to danas uobičajeno govori samo o sotoninom savršenom delovanju. Postigao je to da ljudi pojam “normalno” definišu“onim što čini većina”.
Oduzevši ljudima osnovno merilo normalnosti, Stvoriteljevu Reč,sotoninom postavljanju novih merila nema granica.

4
Religija / Da li si spreman?
« poslato: Mart 01, 2009, 01:35:02 pre podne »
Da li si spreman da se susretneš sa Stvoriteljem,da li si sprem da odbaciš greh,da li si spreman na moralan život, da li si se pomirio sa Bogom,...
Ova su pitanja nebitna za telesnog ëoveka, ali za one koji vape za izvorom zivota, od sustinskog su znaëaja.

http://www.youtube.com/watch?v=wlz79qOLnss[video type=videotube][/video]

Matej 24:42
\\\"Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.\\\"

Mislite o tome! :)

5
Religija / Božić - paganski ili hrišćanski praznik
« poslato: Decembar 25, 2008, 03:43:41 pre podne »
Novi zavet nigde ni ne naglašava važnost (znanja) datuma Isusovog rođenja, niti govori da Božić treba da se slavi kao praznik. Ovaj problem oko razumevanja nekih praznika je postojao i u Prvoj crkvi, te je Pavle morao da napiše Rimljanima 14, da bi razjasnio neke stvari. Oni koji su slavili praznike OSUĐIVALI su one koji to nisu činili, i obrnuto. Ovo je unosilo podelu u crkvu, sektašenje i ponos. Pavle ih tako napominje i ispravlja, i uči ih da u hrišćanstvu postoji nešto mnogo važnije od slavljenja praznika.
Dakle, ko je Isus? Zašto se rodio? Š ta On sam tvrdi da jeste? Š ta Biblija kaže da je On bio, i da jeste?
Prvo, pogledajmo Isusove reči u Jovanu 10:30, \\\"Ja i Otac jedno smo.\\\" Na prvi pogled, ovo i ne mora da izgleda kao tvrdnja da je Bog. Međutim, pogledajmo reakciju Jevreja na ovu njegovu izjavu, \\\"Za dobro delo te ne zasipamo kamenjem, nego zbog hule na Boga, što se ti - kao čovek - gradiš Bogom\\\" (Jovan 10:33). Jevreji su razumeli Isusovu izjavu kao tvrdnju da je Bog. U sledećim stihovima, on ih nije ispravio, govoreći, \\\"O, izvinite, ja nisam tvrdio da sam Bog.\\\" To ukazuje na to da je Isus stvarno rekao da jeste Bog, izjavljujući, \\\"Ja i Otac jedno smo\\\" (Jovan 10:30). Jovan 8:58 je drugi primer. Isus izjavljuje: \\\"Zaista, zaista, kažem vam: ja postojim pre nego što se Avraam rodio.\\\" Ponovo, kao odgovor, Jevreji su uzeli kamenje u nameri da ga kamenuju (Jovan 8:59). Isusovo objavljivanje njegovog identiteta kao \\\"Ja postojim\\\", što se prema izvorniku može doslovno prevesti sa \\\"Ja Jesam\\\" (JHVH), jeste direktna primena Starozavetnog imena Božijeg (2. Mojsijeva 3:14). Zašto bi Jevreji ponovo želeli da ga kamenuju, ako on nije rekao nešto za šta su oni verovali da je bogohuljenje; konkretno, tvrdnju da je Bog?
Jovan 1:1 kaže da \\\"Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.\\\" Jovan 1:14 nastavlja: \\\"I Reč se ovaploti i stanova među nama.\\\" Ovo jasno pokazuje da Isus jeste Bog u telu. Toma, jedan od učenika, rekao je Isusu: \\\"Gospod moj i Bog moj.\\\" (Jovan 20:28). Isus ga nije ukorio, ili ispravio. Apostol Pavle ga je opisao kao \\\"...očekujući blaženu nadu i slavni dolazak velikoga Boga i Spasitelja našega, Isusa Hrista.\\\" (Titu 2:13). Apostol Petar je rekao isto: \\\"...pravednošću našega Boga i Spasitelja Isusa Hrista.\\\" (2. Petrova 1:1). Bog Otac je svedok Isusovom punom identitetu takođe: \\\"A sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvog.\\\" (Jevrejima 1:8) Starozavetna proroštva najavljuju njegovu božansku prirodu: \\\"Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni.\\\" (Isaija 9:6)
Zato je pitanje oko Isusovog pravog identiteta toliko važno - važnije od pitanja u vezi datuma Njegovog rođenja.
Dakle, kao što je C.S. Luis zaključio, verovanje u to da je Isus bio samo dobar učitelj, nije opcija. Isus je jasno i neporecivo tvrdio da je Bog. Ako on nije Bog, onda je lažov i, u tom slučaju, nije ni prorok, ni dobar učitelj, ni Božji anđeo, ni pobožan čovek. U težnji da umanje značaj Isusovih reči, moderni \\\"teolozi\\\" i razni \\\"nazovi hrišćani\\\" tvrde da \\\"pravi istorijski Isus\\\" nije rekao mnoge od stvari koje mu Novi zavet pripisuje. Međutim, ako sebe smatramo istinskim vernicima, ne možemo sebi dozvoliti da se raspravljamo sa Božjom Rečju u vezi onog što Isus jeste ili nije, odnosno da li je nešto rekao, ili nije (Otkrivenje 22:18-19).
Zašto je bitno da li je Isus Bog, ili nije? Najvažniji razlog zbog kojeg Isus treba da bude Bog je to, da ako On nije Bog, Njegova smrt ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grehe celog čovečanstva (1. Jovanova 2:2). Samo Bog može da plati takvu kaznu (Rimljanima 5:8; 2. Korinćanima 5:21). Isus je morao da bude Bog, da bi mogao da plati naš dug. Morao je da bude čovek, kako bi mogao da umre. Spasenje je dostupno samo kroz veru u žrtvu Isusa Hrista! Njegovo božanstvo je razlog zašto je On jedini put spasenja. Božanska priroda Isusu daje apsolutno pravo da izjavi: \\\"Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene.\\\" (Jovan 14:6).
Dakle, uopšte nije bitno pitanje: \\\"Kada je Isus rođen?\\\", već: \\\"Zašto je Isus rođen?\\\" Nemojte sebi dozvoliti, \\\"da ne vidite šumu od drveća\\\"!

6
Religija / Biblija
« poslato: Decembar 09, 2008, 04:14:49 pre podne »
Biblija je jedinstvena knjiga. Ona sebi uzima za pravo da ljudima kaže šta ne bi smeli, a šta bi trebalo da čine. Ona zahteva da joj se ljudi potpuno pokore. Baš zato što zahteva potpunu pokornost, Biblija i nailazi na veliki otpor. Čovek današnjice ne želi da ima nekog iznad sebe. On hoće da bude \\\"nezavisan\\\". A Biblija je valjda, i jedina knjiga na svetu, koja čoveku pokazuje i dokazuje da ne može, zapravo da nije u stanju da bude nezavisan. Istorija je, rekao bih, dovoljan dokaz za to, jer kada god su ljudi odbacivali uputstva ove knjige, padali su na vrlo nizak nivo svesti i morala.

U velikoj su zabludi oni koji kažu da Bibliju treba zanemariti, čak uništiti, kako bi čovek postao slobodan. I poznata rečenica \\\"Religija je opijum za narod\\\", bavi se takvom rabotom. Međutim, što se čovek više odvaja od Boga i Njegovih uputstava, to se više množi bezakonje, a čovek sam pada u ropstvo greha i poroka.

Tek kada se pouzdaju u Boga i Njegovu Reč, ljudi nalaze pravu slobodu. Reč Božja ne ugnjetava čoveka. Naprotiv. Ona želi da mu bude od koristi. Božja Reč je za čoveka i njegov život kao saobraćajni znak za saobraćaj. Saobraćajni znaci se ne postavljaju da bi terorisali vozače, nego da bi im sačuvali živote. Pred krivinom se postavlja znak koji pokazuje na koju stranu put skreće. Oprezan vozač, kada dođe do znaka, smanjuje brzinu i bezbedno prolazi opasno mesto. Oni koji se ne obaziru na znake, kojima nije potreban \\\"savetodavac\\\", oni su nezavisni, ali zato, koje li ironije, često završe u jarku kraj puta.

Ako je zanemarivanje Biblije i njenih upozorenja jedan od napada na Božju Reč, drugi način, koji je možda još gori od prvog, sastoji se u tome da se Biblija priznaje, ali i izjednačuje sa drugim delima književnosti. \\\"Svi putevi vode u Rim\\\" je možda najpoznatija sekularna analogija za verovanje da mnogi putevi vode ka Bogu. Ali Biblija to ne dopušta. Ona uzima za sebe ekskluzivno pravo i apsolutni autoritet ne deleći svoje mesto ni sa jednom knjigom.

U prvom redu Biblija se razlikuje od drugih knjiga po svežini koja zrači iz nje. Ne treba posebno naglašavati da se punina ovog iskustva može doživeti jedino ako joj se pristupi bez predrasuda. Ko u ovoj knjizi traži odgovor na pitanje šta mu donosi budućnost, u smislu hoće li sutra sresti osobu svog života, ili je čita da bi joj se narugao, biće razočaran. Biblija nije knjiga gatara, iako sadrži mnoga proroštva. Biblija nije naučni udžbenik, mada, kada o naučnim stvarima govori, nigde ne greši. Približno 2500 godina pre nego što je \\\"nauka\\\" prihvatila činjenicu da je Zemlja okrugla, u vreme kada je zvanična nauka tvrdila daje Zemlja ravna ploča koju na svojim leđima nose dve džinovske kornjače, Biblija je dala ovakav opis smaragdne planete: \\\"Krug zemaljski si o ništa okačio\\\".

Biblija je neiscrpna. Možete je čitati jednom, dva puta, trideset puta i uvek je sveža i lepa. \\\"Biblija je još uvek isto toliko silan izvor života kao nekada. Recite da li je Biblija ikada ikoga pokvarila? Ona je Božja Reč, čisti povetarac večnosti. Možeš je čitati koliko god hoćeš, a da se ipak ne zamoriš\\\" - pisao je jedan velikan književnosti.

7
Religija / Molitva
« poslato: April 24, 2008, 04:52:49 pre podne »
Sta je molitva?
Molitva je uspostavljanje licne povezanosti sa Bogom.
Molitva pocinje iz srca koje ima potrebu. U molitvi dodji Bogu takav kakav jesi.Molitva dokazuje da covek shvata da postoji neko veci od njega.Molitva je zajednistvo sa vecnim Stvoriteljem.Predivno je , zadivljujuce, da mi, obicni beznacajni smrtnici mozemo da dolazimo u prisutnost svetog i zivog Boga koji je stvorio zvezde i sve odrzava silom Svoje Reci.
Sta je za tebe molitva , da li se Ti molis?

Jevandj. po Luki 11:1

\\\"I kad se moljase Bogu na jednom mestu, pa presta, rece mu jedan od njegovih ucenika :Gospode,nauci nas moliti se Bogu,kao sto je i Jovan naucio njegove ucenike.\\\"

8
Religija / Svrha zivota
« poslato: Mart 06, 2008, 02:29:18 pre podne »
Svrha naseg zivota je daleko veca od neke nase ispunjenosti, unutrasnjeg mira pa cak i srece.Ako zelis da saznas zasto postojis na ovoj planeti moras poceti sa Bogom.Rodjen si zbog njegove namerei za njegovu nameru.Ako se usredsredimo na sebe , nikad necemo otkriti svrhu svog zivota.
Biblija kaze: \\\"U ruci je njegovoj, dusa svega sto zivota ima , i dah svakog tela covecjega.\\\" Knjiga o Jovu 12:10
Nase rodjenje nije bila greska ili nezgoda , niti je nas zivot slucajnost, mozda te roditelji nisu planirali ali Bog jeste.Bog je odredio svaki sicusni detalj
na tvom telu, On je svesno izabrao tvoju nacionalnost, boju tvoje koze,kosu i sve ostalo.On te je stvorio bas onako kako je zeleo.
Zivot na zemlji je samo proba kostima pre pravog izvodjenja predstave.Provesces mnogo vise vremena s one strane smrti - u vecnosti -nego ovde.
Krajnja svrha univerzuma jeste da pokaze Boziju slavu.To je razlog svemu sto postoji, ukljucujuci i tebe.Bog je sve stvorio sebi na slavu.Bez Bozije slave niceg ne bi bilo.
Sta je Bozija slava? To je ono sto Bog jeste.To je sustina njegove prirode, velicina njegovog znacaja, sjaj njegove lepote,pokazivanje njegov moci i atmosfera njegovog prisustva.Bozija slava je izkazivanje njegove dobrote i svih ostalih sustinskih, vecnih osobina.
Gde je Bozija slava?Pogledaj oko sebe.Sve sto je Bog stvorio na neki nacin odrazava njegovu slavu.To vidimo na svakom koraku,od najsitnijeg mikroskopskog oblika do beskrajnog Mlecnog puta, od sutona i zvezda do oluja i godisnjih doba. \\\"Nebesa kazuju slavu Boziju\\\" Psalam 19:1

9
Religija / Stvaranje ili evolucija?
« poslato: Mart 02, 2008, 10:53:56 posle podne »
Posto se u nasem drustvu u zadnje vreme pojacalo interesovanje za religiju, zeleo bih da cujem misljenje forumasa o tome dali su oni Bozija stvorenja ili slucajan produkt hemiskih reakcija, kao sto nas uce u skolama.

Druga Knjiga Mojsijeva 15:11
\\\"Ko je kao ti medju silnima Gospode? Ko je kao ti slavan u svetosti, strasan u hvali i da cini cudesa?\\\"

Stranice: [1]